WiFi Solution

WiFi Solution ให้บริการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในอาคารเช่นโรงแรม คอนโด อพาร์ทเมนท์ และรีสอร์ท
โดยมีระบบจัดการ Monitor Support, Remote Support และ Account/Hotspot Card 
โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และได้รับ Mikrotik Certificate

บริการ WiFi Solution มี 2 รูปแบบในการให้บริการ ดังนี้
1. รูปแบบการขาย การขายบัตรอินเทอร์เน็ต พร้อมรับ เปอร์เซ็นต์ จากการขายบัตรอินเทอร์เน็ตให้สำหรับลูกบ้านในอาคาร
2. เหมาจ่ายทั้งอาคาร (ติดตั้งราคาพิเศษ) โดยที่เจ้าของอาคารไม่ต้องลงทุน และบริษัทจะดูแลระบบ ฟรี
ตลอดระยะเวลาในสัญญาและมีการจัดเก็บข้อมูลตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550